Regulament tombolă „100 pentru Nord”

Festivalul Zilele Nordului dă start campaniei „100 pentru Nord”. Donează pentru cauza ZN17 și poți câștiga o bicicletă pliabilă Pegas. Banii merg integral spre reabilitarea Școlii Vechi din Darabani, iar detalii despre cauză găsești aici.

 

ASOCIAȚIA NORD

REGULAMENT TOMBOLĂ

„100 pentru NORD”

 

  1. ORGANIZATORUL

ASOCIAŢIA NORD cu sediul în Darabani, judeţul Botoșani, Tudor Vladimirescu, nr. 4, e-mail: salut@nordul.ro, cod fiscal: 33099467, Banca BCR, reprezentată de către Ștefan Teișanu în calitate de Preşedinte, denumită în continuare ORGANIZATOR, lansează Campania „100 pentru Nord” (denumită în continuare „Campania”) ce se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare Regulamentul).

 

Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul, împreună cu detaliile Campaniei promoţionale, sunt disponibile gratuit oricărui participant pe durata întregii Campanii, pe site-ul www.zilelenordului.ro.

 

  1. SCOPUL. DURATA.TERITORIUL

 

Prezenta Campanie se desfăşoară în condiţiile legii şi are ca scop promovarea campaniei 100 pentru Nord. Campania se va desfăşura în perioada 18 August – 20 August 2017, în cadrul festivalului Zilele Nordului, în următoarele locații:

  • Poiana Teioasa
  • Orașul Darabani

Campania „100 pentru nord” constă în organizarea unei activităţi, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament și locațiile menționate mai sus.

 

  1. PARTICIPANŢII

La Campanie poate participa orice persoană fizică aflată într-una din locațiile în care se desfășoară campania. Prin participarea la această Campanie, Participanţii se angajează să respecte prezentul Regulament fără rezerve.

În cazul în care un câştigător este o persoană minoră sau o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, aceasta poate intra în posesia premiului numai cu acordul scris al părintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul va solicita semnarea de către părinte sau tutore a unei declaraţii, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din participarea minorului sau a persoanei lipsită de capacitate de exerciţiu, din acordarea premiului respectiv precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură, legate de premiul respectiv şi de participarea persoanei respective la această Campanie.

Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

  1. MECANISMELE CAMPANIEI. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR. PREMIILE ŞI VALOAREA ACESTORA.

Valoarea totală netă a premiilor este de 1200 lei, la care se adaugă impozitul calculat și reținut la sursă conform prevederilor Codului Fiscal și se vor acorda după cum urmează:

  • o bicicletă Pegas pliabilă

Premiul nu conţine alte produse, bunuri sau servicii în afară de cele specificate în prezentul Regulament şi nu poate fi schimbat la cererea câştigătorilor cu echivalentul lui în bani sau cu alte bunuri sau servicii.

 

Mecanismul de participare şi premiile alocate sunt detaliate în cadrul acestui capitol:

Orice persoană care donează în urnă pentru fondul 100 pentru Nord suma minima de 10 lei, poate primi un tichet de la reprezentanții campaniei, cu care se poate înscrie la tragerea la sorți pentru câștigarea premiilor oferite de Zilele Nordului și partenerii festivalului.

Va fi înscrisă în Campanie persoana fizică ce a completat tichetul de participare și l-a depus în punctele de colectare ale tichetelor. În cazul în care o persoană va face mai multe donații, aceasta primește un număr de tichete de participare egal cu numărul donațiilor.

Participanților la Campanie NU LE ESTE IMPUSA ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO ALTA CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE, ÎN PERIOADA DERULĂRII CAMPANIEI. În acest sens, toți Participanții sunt înscriși gratuit în Campanie.

Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorului premiului se va face prin random.org în 21 august 2017 și promovată pe pagina de facebook https://web.facebook.com/ZileleNordului/.

Tragerea la sorți se va realiza prin extragerea în mod aleatoriu a câștigătorilor prin random.org.

După extragerea câştigătorului premiului, se va extrage şi o rezervă. Se va apela la rezervă doar dacă câştigătorul nu poate fi contactat ori dacă refuză premiul sau nu îndeplineşte condiţiile de participare la Campanie.

Câștigătorul va fi anunţat telefonic la numărul de telefon oferit în momentul înscrierii. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care câştigătorul a furnizat date eronate, respectiv numărul de telefon, iar acesta nu poate fi contactat pentru validare.

În cazul în care câştigătorul nu îndeplineşte condiţiile de participare ori nu poate fi contactat în urma a 3 încercări consecutive sau nu revendică premiul în termen de 5 zile de la data extragerii, premiul va fi acordat câştigătorului de rezervă.

În cazul în care nici rezerva nu îndeplineşte condiţiile de participare ori nu poate fi contactat în urma a 3 încercări consecutive sau nu revendică premiul în termen de 5 zile de la data desemnării sale, Asociația Nord îşi rezerva dreptul de a anula premiul.

Înmânarea Premiului se face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii de la câştigător a tuturor informaţiilor necesare livrării premiului, in condițiile comunicate de către Organizator.

Pentru a putea intra în posesia premiilor câştigătorul trebuie să furnizeze următoarele informaţii: numărul de telefon mobil, numele şi prenumele, CNP, plus semnătura pe procesul verbal de predare-primire a premiului.

 

MODIFICĂRI

Asociația Nord îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adiţional ce va fi disponibil pe site-ul www.zilelenordului.ro. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactiv şi toţi Participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Orice astfel modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea Duratei Campaniei, vor fi supuse procedurii de autentificare de către un notar public. Modificările produc efecte de la data publicării lor.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către Participanţi, atâta timp cât acestea sunt disponibile pe site-ul www.zilelenordului.ro.

În cazul în care Organizatorul întrerupe Campania, un simplu anunţ în această privinţă va fi publicat pe site-ul www.zilelenordului.ro. Prin publicarea anunţului respectiv, Campania va fi întreruptă automat şi nicio parte interesată nu va avea temei legal în a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

În situaţia în care Campania este întreruptă înainte de expirarea duratei, Asociația Nord va acorda Premiile câştigate până la data întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

În caz de forţă majoră şi / sau caz fortuit ce fac imposibilă continuarea Promoţiei, Organizatorul poate întrerupe Campania, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 

RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea Premiilor stabilite.

Organizatorul nu va fi răspunzător pentru defectele de fabricaţie, defecţiunile sau orice alte neajunsuri ale produsului primit ca şi premiu. Organizatorul va acorda întotdeauna câştigătorului garanţia legală corespunzătoare produsului astfel acordat. Prin urmare, orice reclamaţie legată de funcţionarea nesatisfăcătoare a produsului se va înainta producătorului, furnizorului sau importatorului.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privinţa căruia există suspiciuni de fraudă cu privire la prezenta Campanie.

 

PROTECŢIA ŞI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprimă în mod expres şi neechivoc acordul ca Organizatorul să proceseze gratuit, pe durata Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanţilor în scopul desfăşurării acesteia.

Vor fi procesate următoarele date cu caracter personal:

  1. pentru toţi Participanţii: numărul de telefon mobil, adresă de email, nume şi prenume.
  2. pentru toţi câştigătorii: numărul de telefon mobil, numele şi prenumele, CNP, semnătura.
  3. pentru câştigătorii minori: toate datele menţionate mai sus la litera b şi numele şi prenumele

părinţilor/tutorelui legal împreună cu semnătura acestora.

Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele castigatorului prezentei Campanii și premiul acordat.

Refuzul de a dezvălui aceste date către Asociația Nord sau refuzul prelucrării acestora îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

În termen de 30 de zile de la acordarea Premiului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi distruse în totalitate.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către terți fără consimțământul prealabil al Participanților în cauză, cu excepția numelor care vor fi făcute publice.

Participantul are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată prin email la adresa salut@nordul.ro acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr. 677/2001; și/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

 

RECLAMAŢII ŞI DISPUTE

Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente. Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii. Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română.

 

IMPOZITE ŞI TAXE

Toate costurile ce decurg din ridicarea premiului obţinut precum şi toate taxele aferente bunului oferit ca Premiu în cadrul Campaniei, cu excepţia impozitului aferent premiului ce cade în sarcina Organizatorului, precum şi orice altă cheltuială suportată de Participanţi ocazionată de intrarea în posesie a premiului obţinut, fără a se limita la cheltuieli cu transportul şi cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorului. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigător prin primirea Premiului Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscal competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul.

Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie pe care câştigătorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a premiului Campaniei, cad exclusiv în sarcina câştigătorului validat.

Câştigătorul este exclusiv răspunzător pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii de venit cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesia Premiului.

 

FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

Conform legislatiei în vigoare, forta majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

Dacă o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/ punerea in aplicare a Campaniei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 

Întocmit în 17.08.2017, în Darabani, județul Botoșani.

 

Ștefan Teișanu

Președinte

Asociația Nord

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *